Táto webová stránka už nie je podporovaná v Internet Explorer.
Otvorte stránku v prehliadači Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox alebo Safari.

Všeobecné obchodné podmienky LuxCamp

Vážení zákazníci, tieto ustanovenia sú po nadobudnutí platnosti obsahom cestovnej zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou CampingVision AG (predtým DBF-Travel AG, zmena názvu dňa 9. marca 2018) so sídlom vo Švajčiarsku. Spoločnosť LuxCamp AG cesty v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku ponúka z pozície sprostredkovateľa služieb cestovného ruchu. Prostredníctvom sprostredkovanie sa cestovná kancelária nestáva zmluvným partnerom cestovnej zmluvy, ale iba sprostredkováva cestovnú zmluvu medzi spoločnosťou CampingVision AG a cestujúcim. "LuxCamp" teda zastupuje CampingVision AG Švajčiarsko ako cestovná kancelária a zmluvný partner zákazníka. Tieto cestovné podmienky dopĺňajú právne ustanovenia §§ 651a - m ňom. OZ (Občiansky zákonník) a informačné predpisy pre cestovné kancelárie podľa §§ 4 - 11 ňom. OZ (Nariadenie o informačných a dôkazných povinnostiach podľa ňom. Občianskeho práva) a plnia ich funkciu. Pred vykonaním rezervácie si prosím tieto cestovné podmienky pozorne prečítajte!

1. Uzavretie cestovnej zmluvy a povinnosti objednávateľa

1.1. Pre všetky typy rezervácií platí nasledujúce: a) Základom ponuky LuxCamp a rezervácie zákazníka je popis cesty a doplňujúce informácie v katalógu, v prípade, že ich má zákazník pri rezervácii k dispozícii. b) Cestovné kancelárie a agentúry nie sú oprávnené spoločnosťou LuxCamp uzatvárať zmluvy, poskytovať informácie ani zabezpečovať zmeny dohodnutého obsahu cestovnej zmluvy, ktoré presahujú opis cesty alebo služby sľúbené spoločností LuxCamp alebo sú v rozpore s nimi. c) Informácie v hotelových sprievodcoch a podobných adresároch, ktoré nezverejňuje spoločnosť LuxCamp, nie sú pre spoločnosť LuxCamp a jej povinnosť plnenia záväzné, ibaže by bol obsah povinnosti plnenia spoločnosti LuxCamp výslovnú dohodou s cestujúcim. d) Ak sa obsah potvrdenie rezervácie líši od obsahu rezervácie, musí spoločnosť LuxCamp vystaviť novú ponuku. Zmluva sa uzatvára na základe tejto novej ponuky, ak jej prijatie zákazník potvrdí výslovným vyhlásením, čiastočnou alebo úplnou platbou alebo využitím cestovných služieb. e) Zákazník vykonávajúci rezerváciu zodpovedá za zmluvné záväzky spolucestujúcich, za ktoré vykoná rezerváciu, a za svoje vlastné, pokiaľ prevzal zodpovedajúci povinnosť výslovným a samostatným vyhlásením.


1.2. Pre rezerváciu, ktorá sa vykonáva ústne, telefonicky, písomne, e-mailom alebo faxom, platí nasledujúce: a) Zákazník pri rezervácii ponúka spoločnosti LuxCamp uzatvorenie cestovnej zmluvy. Zmluva sa uzatvára, akonáhle zákazník od LuxCamp dostane potvrdenie cesty / faktúru, ktorá nevyžaduje žiadnu formu, čo má za následok, že ústne a telefónne potvrdenia sú pre zákazníka právne záväzné. U rezervácií vykonaných ústne alebo telefonicky zašle LuxCamp zákazníkovi písomnú kópiu potvrdenia o ceste. K záväznému uzatvorenie zmluvy vedie aj ústnu alebo telefónne rezervácie zákazníka s zodpovedajúcim záväzným verbálnym alebo telefónnym potvrdením, ak zákazník nedostane zodpovedajúce písomnú kópiu potvrdenia cesty.


 1.3. Pre rezervácie uskutočnenej na internete platí pre uzavretie zmluvy nasledujúce:


a) Proces online rezervácie je zákazníkovi vysvetlený na príslušnej webovej stránke LuxCamp. b) Zákazník má možnosť opraviť svoje údaje, vymazať alebo resetovať celý online rezervačný formulár, čo je uspokojivé vysvetlenia. c) Uvedené sú zmluvné jazyky ponúkané na vykonanie rezervácie online. Právne autoritatívny je len nemecký jazyk. d) Ak je text zmluvy LuxCamp uložený v online rezervačnom systéme, bude zákazník informovaný o tomto úložisku a možnosti neskoršieho získania textu zmluvy. e) Stlačením tlačidla "rezervovať s povinnosťou zaplatiť" zákazník ponúkne spoločnosti LuxCamp záväzné uzatvorenie cestovnej zmluvy. f) Cestujúci dostane potvrdenie o prevzatí rezervácie okamžite elektronicky prostredníctvom potvrdenie rezervácie. g) Odovzdanie ponuky zmluvy stlačením tlačidla "rezervovať s povinnosťou zaplatiť" neoprávňuje zákazníka k uzavretiu cestovnej zmluvy v súlade s jeho rezervačnými údajmi. LuxCamp sa môže slobodne rozhodnúť, či prijme ponuku zmluvy zákazníka alebo nie. h) Zmluva nadobudne platnosť, akonáhle zákazník dostane potvrdenie cesty firmou LuxCamp. To je vykonané prostredníctvom e-mailové prílohy po kontrole informácií a dostupnosti u poskytovateľa. Zmluva je platná len po potvrdení cesty. LuxCamp si však vyhradzuje právo na zmenu rezervácie v inom / dostupnom / podobnom ubytovanie, v prípade, že bolo pôvodné zarezervované ubytovanie u poskytovateľa medzitým zaplnené.


Pre Last minute rezervácie uskutočnené 8 týždňov pred príchodom platia zvláštne ustanovenia, pozri oddiel 2.2.

2. Platba

2.1. Po rezervácii cez lux-camp.cz a obdržaní potvrdenia cesty je potrebné zložiť zálohu vo výške 25% z ceny cesty. Tá je splatná do 3 pracovných dní a možno ju vykonať bankovým prevodom alebo kreditnou kartou (Master Card alebo Visa). Zostávajúce platba je splatná 8 týždňov pred začiatkom cesty. V priebehu rezervácie nie je vyžadovaná žiadna platba.


2.2. Postup pri Last minute rezervácie: Rezervácia uskutočnené menej ako 8 týždňov pred začiatkom cesty sú oficiálne považované za Last minute rezervácie a musia byť zaplatené okamžite (v závislosti od poskytovateľa, pozri bod 2.3.) Alebo čo najskôr (v závislosti od poskytovateľa, pozri časť 2.2 .) po obdržaní rezervácie. Rezervuj u poskytovateľov Aqua Camp, Bella Austria Direct, Bella Italia Apartments / Mobilhomes, Butterfly Direct, Cisano San / Vito Direct, Easyatent, FamilyFun, Lifestyle, paláce a Venue Holidays od nás môže byť potvrdená až po prijatí platby. Cesta teda musí byť hradená kreditnou kartou. Taktiež vám ponúkame možnosť platby za vašu poslednú chvíľu rezerváciu bankovým prevodom - v tomto prípade musíte kópiu vykonaného bankového prevodu odoslať čo najskôr e-mailom na adresu info@lux-camp.sk.

2.3. V prípade skorej rezervácie je záloha 15% z hodnoty vybranej ponuky (poplatok je súčasťou celkového rezervačného poplatku). V prípade zrušenia do 1.2.2023 bude zálohová platba vrátená. Druhá splátka je 10% zo zvyšnej sumy rezervácie, ktorú je potrebné uhradiť do 1.2.2023. Tretia platba je splatná 8 týždňov pred dátumom cesty. V prípade skorej rezervácie odmeňujeme našich stálych zákazníkov vernostnou zľavou. Na ponuku vernostnej zľavy sa vzťahujú nasledujúce podmienky. 31.01.2023 pri rezervácii vopred môžete získať zľavu 5 %. Pri rezervácii zadajte svoje zákaznícke číslo. Zľava sa nevzťahuje na rezervácie u partnerov Roan, Gebetsroither, Go4Camp, Suncamp a S-Holidays. Pre využitie vernostnej zľavy je potrebné rezerváciu na rok 2023 vykonať do 02.01.2023. Zľavu môžu využiť zákazníci, ktorí si urobili aspoň 1 rezerváciu na sezónu 2022 alebo 2 a viac rezervácií predtým.

2.3. Pri nasledujúcich poskytovateľov: Al Fresco, Gustocamp, Happy Camp, Venue, Roan, Go4Camp, Eurocamp, Bella Italia a Homair môžeme ubytovanie u poskytovateľa zarezervovať priamo. Preto potrebujeme okamžitú platbu, ak sa príchod uskutoční počas nasledujúcich 8 týždňov. Spôsob platby (kreditná karta) je možné vybrať na stránke rezervácia - budete presmerovaný priamo k poskytovateľovi platieb Telecash, kde musíte zadať svoje údaje. V prípade, že rezervácia nebude potvrdená poskytovateľom, platba vám bude vrátená. Pokiaľ nie je požadované ubytovanie po platbe k dispozícii, vyhradzujeme si právo zarezervovať iné / dostupné / podobné ubytovanie. Ak pre vás alternatíva neprichádza do úvahy, obdržíte celú platbu späť. Potvrdené a zaplatené Last minute rezervácie nie je možné zrušiť bez poplatkov. V prípade storna vám spoločnosť LuxCamp naúčtuje storno poplatky v súlade so Všeobecnými podmienkami, pozri 5.3.


2.5. Ak je spoločnosť LuxCamp pripravená a schopná poskytovať zmluvné služby a neexistuje žiadne zmluvné alebo zákonné právo na zadržanie zo strany zákazníka, platí nasledujúce:

a) Bez plnej úhrady ceny zájazdu nemá zákazník právo využívať cestovné služby a / alebo odovzdávať cestovné doklady. b) Pokiaľ zákazník nevykoná zálohu a / alebo zostávajúce platbu v súlade s dohodnutými termínmi splatnosti, je spoločnosť LuxCamp oprávnená odstúpiť od cestovnej zmluvy po vydaní varovania s lehotou a účtovať zákazníkovi storno poplatky v súlade s Cestovnými podmienkami, oddiel 5. Ak je záloha a / alebo posledná platba vykonaná po upomienkové lehote, bez toho aby o tom bola spoločnosť LuxCamp informovaná, nemá zákazník právo na cestovné služby, hoci bola platba vykonaná.

3. Zmena služieb

3.1. Zmeny základných cestovných služieb dohodnutého obsahu cestovnej zmluvy, ktoré sú po uzavretí zmluvy nevyhnutné a ktoré neboli zavinené spoločnosťou LuxCamp z nekalého úmyslu, sú povolené iba vtedy, ak nie sú významné a neovplyvňujú celkové usporiadanie cesty.


3.2. Nároky na záruku zostávajú nedotknuté, ak sú zmenené služby nedostatočné.


3.3. Spoločnosť LuxCamp je povinná informovať zákazníka o významných zmenách služieb okamžite potom, akonáhle sa dozvie o dôvode zmeny.


3.4. V prípade významnej zmeny základnej cestovné služby je zákazník oprávnený bezplatne odstúpiť od cestovnej zmluvy alebo požiadať o účasť na aspoň rovnocennom zájazde, pokiaľ je LuxCamp schopný takýto zájazd ponúknuť zákazníkovi z ponuky LuxCamp bez dodatočných nákladov.


Zákazník je povinný tieto práva uplatniť ihneď po vyhlásení spoločnosti LuxCamp o zmene cestovné služby alebo zrušenia cesty.

4. Zvýšenie ceny

4.1. LuxCamp si vyhradzuje právo zmeniť cenu dohodnutú v cestovnej zmluve v prípade zvýšenia prepravných nákladov alebo poplatkov za určité služby, ako sú prístavné alebo letiskové poplatky alebo zmena výmenných kurzov vzťahujúcich sa k príslušnej ceste v súlade s týmito ustanoveniami:


4.2. Zvýšenie ceny zájazdu je prípustné iba vtedy, ak medzi uzatvorením zmluvy a dohodnutým dátumom cesty uplynuli viac ako 4 mesiace a okolnosti vedúce k zvýšeniu ceny nenastali pred uzatvorením zmluvy a neboli pre spoločnosť LuxCamp predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.


4.3. Ak sa prepravné náklady stanovené v čase uzavretia cestovnej zmluvy zvýši, najmä potom náklady na pohonné hmoty, môže LuxCamp zvýšiť cenu zájazdu podľa nasledujúceho výpočtu: a) V prípade zvýšenia ceny na osobu môže LuxCamp od zákazníka požadovať doplatok čiastky. b) V opačnom prípade sa dodatočné náklady na dopravu požadované dopravcom pre jednotlivé dopravné prostriedky delí počtom sedadiel dohodnutého dopravného prostriedku. LuxCamp môže od zákazníka požadovať takto vypočítanú sumu na osobu.


4.4. Ak sa pri uzatvorení cestovnej zmluvy zvýši existujúce dane, ako sú prístavné alebo letiskové poplatky voči spoločnosti LuxCamp, možno cenu zájazdu zvýšiť o zodpovedajúcu pomernú čiastku.

4.5. Pri zmene výmenného kurzu po uzatvorení cestovnej zmluvy možno cenu cesty zvýšiť o toľko, o koľko sa cesta predražila firme LuxCamp.


4.6. V prípade následnej zmeny ceny cesty, napr. U včasných rezervácií, kedy cena pre budúci rok nemusí byť vždy konečná (v tomto prípade je založená na potvrdenie cesty), musí LuxCamp informovať zákazníka okamžite potom, čo sa dozvie o dôvode zmeny. Zvýšenie cien je povolené iba do 21. dňa pred začiatkom cesty. V prípade zvýšenia ceny o viac ako 5% má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez poplatkov alebo požiadať o účasť na aspoň rovnocennom zájazde, pokiaľ je LuxCamp schopný takýto zájazd z ponuky LuxCamp zákazníkovi ponúknuť bez ďalších nákladov. Zákazník musí uplatniť vyššie uvedené práva ihneď potom, čo ho spoločnosť LuxCamp informovala o zvýšení ceny.

5. Zrušenie zákazníkom pred začatím cesty / storno poplatky

5.1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začatím cesty. Zrušenie musí byť oznámené spoločnosti LuxCamp na adrese uvedenej vyššie / nižšie poštou alebo e-mailom. Zrušenie je potrebné oznámiť spoločnosti LuxCamp písomne.


Upozornenie: U Last minute rezervácií je zrušenie vylúčené, sú záväzné po rezervácii a platbe a nemožno ich zrušiť bez poplatkov.


5.2. Pokiaľ zákazník odstúpi pred začatím cesty alebo na cestu nenastúpi, LuxCamp stráca právo na cenu cesty. Namiesto toho môže spoločnosť LuxCamp, ak za zrušenie spoločnosť LuxCamp nenesie zodpovednosť alebo v prípade vyššej moci, požadovať primeranú náhradu za cestovné dojednania vykonané pred zrušením a náklady spoločnosti LuxCamp v závislosti na príslušnej cene cesty.

5.3. Pri výpočte kompenzácie vzala agentúra LuxCamp do úvahy bežne ušetrené výdavky a ďalšie možné využitie služieb cestovného ruchu. Po obdržaní vyhlásenie zákazníka o odstúpení od zmluvy bude náhrada vypočítaná nasledovne:


Ubytovanie: mobilný dom, stan alebo rekreačný objekt:

do 46. dňa pred odchodom                                                                            20 %

od 45. dňa pred odchodom                                                                            50 %

od 35. dňa pred odchodom                                                                            80 %

od 2. dňa pred odchodom do dňa odchodu / v prípade no-show          100 %5.4. V každom prípade zákazník môže preukázať spoločnosti LuxCamp, že nedošlo k žiadnej škode alebo že škoda bola výrazne nižšia ako požadovaná paušálna sadzba.


5.5. Spoločnosť LuxCamp si vyhradzuje právo požadovať vyššie, konkrétne náhradu namiesto vyššie uvedených paušálnych sadzieb, za predpokladu, že spoločnosť LuxCamp preukáže, že vznikli výrazne vyššie náklady ako použiteľná paušálna sadzba. V takom prípade je spoločnosť LuxCamp povinná vyčísliť a zdôvodniť požadovanú kompenzáciu s prihliadnutím na ušetreným výdavkom a akémukoľvek inému využitie služieb cestovného ruchu.


5.6. Zákonné právo zákazníka stanoviť si náhradníka podľa § 651 b ňom. OZ zostáva vyššie uvedenými podmienkami nedotknuté.


5.7. Zákazníkovi / cestujúcemu sa dôrazne odporúča uzavrieť poistenie storna cesty a poistenie na pokrytie nákladov na prevoz domov v prípade nehody alebo choroby (tzv. Bezpečnostný balíček). Bezpečnostný balík je doplnková služba od LuxCamp, zhruba porovnateľná so zárukou výrobcu. Podmienky tejto služby sú formulované spoločnosťou LuxCamp a sú založené na zmluvných podmienkach pod bodom 18. Poistný balíček nie je koncipovaný ako klasické storno poistenie, keď po rezervácii nie sú zasielané žiadne poistnej zmluvy ani dokumenty poisťovne. Preto sa účtuje len pomerne malý poplatok (2%) a spoločnosť LuxCamp dôrazne odporúča uzavrieť poistenie pre prípad zrušenia cesty a poistenie na pokrytie nákladov na prevoz v prípade nehody alebo akútneho ochorenia na dovolenke, pretože bezpečnostný balíček takéto prípady nekryje. Vždy skontrolujte platnosť zdravotného poistenia v cieľovej destinácii.

6. Zmena rezervácie

6.1. Po uzatvorení zmluvy nemá zákazník právo na zmenu dátumu cesty, destinácie, miesta odchodu, ubytovanie ani spôsobu dopravy (prerezervácia).


6.2. Ak je napriek tomu na žiadosť zákazníka vykonaná zmena rezervácie, môže spoločnosť LuxCamp účtovať poplatok za prerezervovanie na osobu, ak sú dodržané nasledujúce lehoty.

Ak nie je v jednotlivých prípadoch pred potvrdením prerezervácie dohodnuté inak, je poplatok za prerezervovanie až do začiatku druhého stornovacieho stupňa príslušného typu cesty v súlade s vyššie uvedeným ustanovením 25 EUR za rezerváciu. Pokiaľ zákazník zruší cestu e-mailom do 46 dní pred príchodom, bude storno poplatok 20%, ako je uvedené v bode 5.3.

6.3. Požiadavky zákazníka na zmenu, podané po uplynutí lehôt, možno vykonať, pokiaľ je ich vykonanie vôbec možné, až po zrušení cestovnej zmluvy v súlade s bodom 5.3. až do uvedených podmienok a po opätovnej registrácii. To sa nevzťahuje na žiadosti o prerezervovanie, ktoré sú spojené so zanedbateľnými nákladmi.

7. Nevyužitá služba

Pokiaľ zákazník nevyužije ponúknuté služby cestovného ruchu z dôvodov, za ktoré je sám zodpovedný (napr. Z dôvodu predčasného návratu alebo z iných neodkladných dôvodov), nemá nárok na čiastočnú úhradu ceny. Spoločnosť LuxCamp sa bude snažiť uhradiť náklady ušetrené poskytovateľom služieb. Táto povinnosť sa nevzťahuje na služby, ktoré sú úplne zanedbateľné alebo ak existujú právne alebo oficiálne ustanovenie brániace úhrade.

8. Odstúpenie & výpoveď z dôvodu správania

8.1. Zákazník môže zrušiť svoju rezerváciu u LuxCamp bez uvedenia dôvodu.


Termín závisí na obdobie rezervácie vo vzťahu k rezervovanému príchodu:


Až do 8 týždňov pred začiatkom cesty a do 3 dní po vytvorení rezervácie môže zákazník odstúpiť bez udania dôvodu e-mailom.


Potom platí obvyklé storno poplatky podľa týchto podmienok, pozri 5.3.


Upozornenie: Last minute rezervácie (8 týždňov pred príchodom) nemožno vypovedať, sú záväzné po odoslaní rezervácie a platby a nemožno ich zrušiť bez poplatku.


Lehota začína po obdržaní potvrdenia rezervácie, ktoré je zákazníkovi zaslaný ihneď po rezervácii na uvedený e-mail. Odstúpenie musí byť zaslaný na túto adresu:

CampingVision AG LuxCamp.sk

E-Mail: info@lux-camp.sk


8.2. LuxCamp môže vypovedať cestovnú zmluvu bez dodržania lehoty, ak cestujúci napriek upozornenie od LuxCamp trvale narúša uskutočnenie cesty alebo ak je jeho správanie v takej miere v rozpore so zmluvou, že je okamžité vypovedanie zmluvy opodstatnené. Sprievodcovia, zamestnanci agentúr a ďalší zástupcovia spoločnosti LuxCamp sú takisto oprávnení k vypovedaniu zmluvy.


8.3. Spoločnosť LuxCamp je oprávnená od cestovnej zmluvy odstúpiť, ak zákazník aj cez prvé a druhú upomienku pred zrušením nezaplatil cenu cesty alebo jej časť včas. Spoločnosť LuxCamp o námietke informuje prostredníctvom oznámenia o výpovedi e-mailom.


8.4. Ak LuxCamp vypovie zmluvu, zostáva nárok spoločnosti LuxCamp na plnú cenu cesty; LuxCamp však musí započítať hodnotu ušetrených výdavkov a ziskov, ktoré LuxCamp získal iným využitím nevyužitých služieb, vrátane dobropisovných súm od poskytovateľov služieb.


8.5. Vo všetkých našich kempingoch je povolený pobyt len na rekreačné účely. Ak je rezervácia vykonaná pre zamestnancov (pracovná cesta/ team building atď.), kempingy majú právo odmietnuť ich pri príchode.


Planyway

9. Reklamácia; odstúpenie zákazníka; strata batožiny; prístup k cestovným dokladom

9.1. Povinnosť zákazníka / cestujúceho vyplývajúce z § 651 d, ods. 2 ňom. OZ nahlásiť nedostatky počas cesty je pri cestovaní so spoločnosťou LuxCamp stanovená nasledovne:


a) Cestujúci je povinný bezodkladne nahlásiť závady miestnemu delegátovi spoločnosti LuxCamp a požiadať o nápravné opatrenia. Pokiaľ nie je na mieste s miestnym delegátom nenašlo žiadne riešenie, je cestujúci povinný telefonicky alebo e-mailom kontaktovať spoločnosť LuxCamp ako sprostredkovateľa a zmluvného partnera a sťažnosť nahlásiť. Až potom bude LuxCamp schopný nedostatky odstrániť. Cestujúci je povinný prijať pomoc na odstránenie problému poskytovanú na mieste. Ak cestujúci odmietne nápravu na odstránenie problému na mieste, nemôže byť prostredníctvom LuxCamp následne požadovaná žiadna náhrada. Následné nedostatky, ktoré neboli nahlásené na mieste, nemožno vziať do úvahy.


b) Po návrate z dovolenky je cestujúci povinný podať spoločnosti LuxCamp písomne nové oznámenie o závade po tom, čo došlo k nahlásenie na mieste, aby mohol požiadať o zníženie ceny. Toto oznámenie chýb musí byť urobené do jedného mesiaca od ukončenia cesty. Neskoršie oznámenie o vadách nemôžu byť vzaté do úvahy napriek oznámení počas pobytu.

Upozorňujeme, že doba spracovania žiadosti môže trvať 6-8 týždňov.

c) Cestujúci bude informovaný o mene, dostupnosti a kontaktných údajoch zástupca LuxCamp najneskôr pri odoslaní cestovných dokladov.


d) Pokiaľ podľa zmluvných dohôd nie je stanovené žiadne lokálne zastúpenie alebo sprievodcu, je cestujúci povinný oznámiť závady spoločnosti LuxCamp okamžite prostredníctvom nižšie uvedeného e-mailu.


e) Nároky cestujúceho nezanikajú len v prípade, ak nedošlo k podanie sťažnosti vlastným zavinením.


f) Nižšie pod bodom 12.5. je uvedené premlčanie náhradných služieb / náhradných platieb týchto cestovných podmienok.


9.2. Sprievodcovia, agentúry a zamestnanci poskytovateľov služieb nie sú oprávnení spoločnosťou LuxCamp potvrdzovať nedostatky alebo uznávať nároky voči spoločnosti LuxCamp.


9.3. Ak je cesta z dôvodu nedostatku významne narušená, môže zákazník / cestujúci zmluvu vypovedať. To isté platí, ak nemožno dôsledkom takejto závady cestu z dôležitého dôvodu rozpoznateľného spoločností LuxCamp uskutočniť. Odstúpenie je povolené len v prípade, že spoločnosť LuxCamp, prípadne zmluvne dohodnutý zástupcu (cestovná kancelária, agentúra) spoločnosti LuxCamp, povolila uplynutí primeranej lehoty stanovenej zákazníkom / cestujúcim bez nápravných opatrení. Lehotu nie je potrebné stanoviť, ak je opravný prostriedok nemožný alebo je odmietnutý spoločnosťou LuxCamp alebo jeho zástupcom, alebo ak má cestujúci záujem o okamžité ukončenie zmluvy.


9.4. V prípade straty batožiny a meškania batožiny musí cestujúci bezodkladne nahlásiť škodu alebo v prípade leteckých zájazdov oneskorenie dodávky na mieste prostredníctvom správy o poškodení zodpovednej leteckej spoločnosti. Letecké spoločnosti môžu odmietnuť vrátenie peňazí, ak správa o poškodení nebola odoslaná. V prípade poškodenia batožiny sa hlásenie o škode podané do 7 dní, v prípade omeškania do 21 dní od dodania. Strata, poškodenie alebo nesprávne pridelenie batožiny musí byť navyše nahlásené sprievodcovi alebo miestnym zástupcom spoločnosti LuxCamp.


9.5. Zákazník musí informovať spoločnosť LuxCamp, ak nedostane alebo len čiastočne požadované cestovné podklady (voucher, praktické informácie a pokyny) spoločnosti LuxCamp v lehote 14 dní. Táto lehota platí len pre odoslania elektronickej pošty.

10. Obmedzenie zodpovednosti

10.1. Zmluvná zodpovednosť spoločnosti LuxCamp za škody, ktoré nevyplývajú z ohrozenia života či ujmy na zdraví, je obmedzená na trojnásobok ceny cesty:

a) ak škoda na zákazníkovi spôsobená úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou alebo

b) ak je spoločnosť LuxCamp zodpovedná za škodu vzniknutú zákazníkovi iba zavinením poskytovateľa služieb. Nároky podľa Montrealského dohovoru alebo leteckého zákona, ktoré idú nad tento rámec, nie sú týmto obmedzením zodpovednosti dotknuté.


10.2. Spoločnosť LuxCamp nenesie zodpovednosť za prerušenie služieb, zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v súvislosti so službami, ktoré sú sprostredkované iba ako externé služby (napr. Výlety, športové podujatia, návštevy divadla, výstavy, prepravné služby z dohovoreného miesta odchodu do cieľovej destinácie), ak sú tieto služby uvedené v popise cesty a potvrdenie rezervácie a sú výslovne označené ako externé služby s uvedením sprostredkovaného zmluvného partnera tak, aby zákazník / cestujúci spoznal, že nie sú súčasťou cestovných služieb LuxCamp. Spoločnosť LuxCamp však zodpovedá za služby, ktoré zahŕňajú prepravu zákazníka / cestujúceho z východiskového bodu cesty do cieľa, prepravu počas cesty a ubytovanie počas cesty a / alebo ak je príčinou poškodenia zákazníka / cestujúceho porušenie informačné, upozorňujúci alebo organizačné povinnosti spoločnosti LuxCamp.


Akákoľvek zodpovednosť spoločnosti LuxCamp za porušenie povinností agentúry zostáva vyššie uvedenými ustanoveniami nedotknuté.


10.3. V (skoré) pred sezónou a (neskoré) po sezóne môžu byť majitelia kempov nútení neposkytovať všetky atrakcie a zariadenia, ako sú bazény, animácie alebo obchody.

V tomto prípade, keď sa ponuka atrakcií a zariadení líši od ponuky ponúkané online, nepreberá spoločnosť LuxCamp žiadnu zodpovednosť.

11. Časovo viazané uplatnenia nárokov

11.1. Zákazník musí uplatniť nároky na mimozmluvné poskytnutie zájazde do jedného mesiaca od zmluvne stanoveného konca zájazdu. Lehota začína dňom nasledujúcim po dni zmluvného ukončenia cesty. Ak posledný deň lehoty pripadne na nedeľu, na štátny sviatok oficiálne uznaný v mieste vyhlásenia alebo na sobotu, nahradí tento deň nasledujúci pracovný deň.

11.2. Uplatnenie možné uplatniť iba voči spoločnosti LuxCamp na nižšie uvedenej adrese: Po uplynutí lehoty môže zákazník uplatniť nároky len v prípade, že nemohol nedodržanie lehoty sám zabrániť.

11.3. Lehota podľa bodu 11.1. platí aj pre nahlásenie poškodenia batožiny alebo oneskorenie pri ich dodania v súvislosti s letmi, že sa uplatňujú záručné práva podľa §§ 651 c ods. 3, 651 d, 651 e ods. 3 a 4 ňom. OZ. Žiadosť o náhradu škody za batožinu musí byť podaná do 7 dní, žiadosť o náhradu za meškanie batožiny musí byť podaná do 21 dní od dodania.

12. Premlčanie

12.1. Nároky zákazníka podľa §§ 651c až f ňom. OZ na náhradu škody vyplývajúce z ohrozenia života či ujmy na zdraví, ktoré sú založené na úmyselnom alebo nedbalom porušení povinností spoločnosti LuxCamp alebo zákonného zástupcu alebo zamestnancov spoločnosti LuxCamp, zanikajú po dvoch rokoch. To platí aj pre nároky na náhradu inej škody na základe úmyselné alebo hrubej nedbanlivosti porušením povinností spoločnosti LuxCamp alebo zákonným zástupcom alebo zamestnancom spoločnosti LuxCamp.

12.2. Všetky ostatné nároky podľa §§ 651c až f ňom. OZ zanikajú po jednom roku.

12.3. Premlčacia doba podľa bodov 12.1. a 12.2. začína dňom nasledujúcim po dni zmluvného ukončenia cesty. Ak posledný deň obdobia pripadne na nedeľu, na štátny sviatok oficiálne uznaný v mieste vyhlásenia alebo na sobotu, nahradí tento deň nasledujúci pracovný deň.

12.4. Ak prebiehajú rokovania medzi zákazníkom a spoločnosťou LuxCamp o nároku alebo okolnostiach, na ktorých je pohľadávka založená, premlčacia doba sa pozastaví, kým zákazník alebo spoločnosť LuxCamp odmietne pokračovať v rokovaní. Premlčacia lehota začína najskôr tri mesiace po skončení pozastavenia.

12.5. Ponúkané náhradné služby / sumy, ktoré sú zákazníkovi uznané v priebehu reklamácie po uplynutí doby spracovania, vyprší bez písomného súhlasu zákazníka najneskôr po 21 dňoch (3 týždne). Predložená suma, ktorá je považovaná za náhradu, nemôže byť po tomto období uplatnená. Sťažnosť sa považuje za uzavretú.

13. Chyby

13.1. Zamestnanci LuxCamp sa denne snaží aktualizovať dostupnosť a poskytovať ponuky, ktoré sa nachádza na našich webových stránkach. Ak sme niečo zabudli alebo prehliadli, nie je to pre nás záväzné. Vyhradzujeme si právo tieto chyby opraviť.

14. Pasové, vízové ​​a zdravotné predpisy

14.1. LuxCamp bude informovať občanov štátov Európskych spoločenstiev, v ktorých je cesta ponúkaná, o pasových, vízových a zdravotných požiadavkách ešte pred podpisom zmluvy, rovnako ako o všetkých zmenách pred začatím cesty. Občanom iných krajín poskytuje informácie zodpovedný konzulát. Predpokladá sa, že u zákazníka a ostatných spolucestujúcich neexistujú žiadne zvláštnosti (napr. Dvojité štátne občianstvo, straty občianstva).

14.2. Zákazník zodpovedá za držanie a nosenie úradne požadovaných cestovných dokladov, prípadne za potrebné očkovania a dodržiavanie colných a devízových predpisov. Nevýhody, ktoré vyplývajú z nedodržiavania týchto predpisov, napr. Úhrada nákladov za návrat, hradí on sám. To neplatí, ak spoločnosť LuxCamp podala nedostatočnú, žiadnu alebo nesprávnu informáciu.

14.3. Spoločnosť LuxCamp nezodpovedá za včasné vydanie a poskytnutie potrebných víz príslušným diplomatickým zastúpením, ak jej to zákazník zveril, iba ak by spoločnosť LuxCamp zavinila porušenie svojich vlastných povinností.

15. Voľba práva a voľba súdu

15.1. Pre zákazníkov / cestujúcich, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie alebo Švajčiarska, je dohodnutá výlučné platnosť nemeckého práva pre celý právny a zmluvný vzťah medzi zákazníkom / cestujúcim a spoločnosťou LuxCamp. Títo zákazníci / cestujúci môžu podať žalobu na LuxCamp iba v sídle spoločnosti.

15.2. V prípade súdnych sporov podaných spoločnosťou LuxCamp proti zákazníkom alebo zmluvným partnerom z cestovnej zmluvy, ktorí sú obchodníkmi, právnickými osobami podľa verejného alebo súkromného práva alebo osobami, ktoré majú bydlisko alebo zvyčajné miesto pobytu v zahraničí alebo ktorých bydlisko alebo obvyklé miesto pobytu nie je v čase podania žaloby známe, je ako miesto jurisdikcie dohodnuté sídlo spoločnosti LuxCamp.

16. Stravovanie a mládežnícke skupiny

16.1. Pri všetkých rezervácií rekreačného objektu cez lux-camp.cz nie je v cene zahrnutý žiadny typ stravovania, ako je raňajky alebo polpenzia. Rovnako nie je možné stravovanie rezervovať.

16.2. Rezervácia s mládežníckymi skupinami možno vykonať len "na vyžiadanie". Mládežnícke skupiny chápeme ako spojenie aspoň dvoch ľudí mimo rodinné alebo partnerské vzťahy. Minimálny vek pre rezerváciu je 23 rokov.

17. Poistenie zodpovednosti za škodu

17.1. Cestovná kancelária CampingVision AG uzavrela zodpovedajúce poistenie zodpovednosti v prípade úrazu alebo poškodenia majetku počas cesty. Za toto poistenie usporiadateľ platí u poisťovne Gouda poistné pri zájazdoch vo výške 1,50 EUR na osobu a u ubytovanie 1,00 EUR na osobu.


Tieto náklady sú zahrnuté v manipulačnom poplatku, ktorý je účtovaný pri rezervácii online, poštou alebo po telefóne.

18. Bezpečnostný balíček pre zrušenie cesty

18.1 Všetci tí, ktorí začnú cestu, by mali mať primerané cestovné poistenie pre najhoršie prípady. Môžeme vám ponúknuť náš bezpečnostný balíček ako doplnkovú službu, avšak bez kompletného poistného krytia. Jedná sa o 2% z celkovej ceny cesty s tým, že balík je nutné pridať v prípade záujmu ešte pred prvou platbou. Po vykonaní počiatočnej platby však nemožno túto službu následne zrušiť. Bezpečnostný balíček nie je povinný - môžete sa tiež rozhodnúť pre komplexné poistné u svojej vlastnej poisťovne, ktorá tiež poskytuje krytie pre prípady neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ako je choroba alebo zranenie počas vášho pobytu. Náš bezpečnostný balíček vás kryje iba v prípade zrušenia cesty pred príchodom a nie je nijako porovnateľný s poistením pri zrušení cesty.

Táto služba zahŕňa právo na 10% spoluúčasť + cenu bezpečnostného balíčka - storno max. 60 dní pred príchodom bez udania dôvodu. Po uplynutí tejto 60-dňovej lehoty budú storno poplatky vypočítané bez závažného dôvodu (ako napr. Choroba alebo smrť) v súlade s oddielom 5. cestovných podmienok. U storna vykonaného z dôvodu akútneho ochorenia alebo smrti do dňa pred príchodom (v súlade s podmienkami 18.4.) Musí "LuxCamp" dostať informácie o storne deň pred príchodom do 12 hodín. Storna prijaté po 12:00 v nadväznosti na uvedené zamedzenie nemôžu byť pokrytá bezpečnostným balíkom. Uzatvorením nášho bezpečnostného balíčka nemôžeme niesť zodpovednosť za náklady vzniknuté v dôsledku nedostatočného cestovného poistenia. Nezabudnite si vziať na dovolenku kópiu svojej poistnej zmluvy.

18.2 Ak zrušíte rezerváciu za účelom lacnejšieho ubytovania z našej ponuky, možno novú rezerváciu vykonať u poskytovateľa až po 48 hodinách. Potom nemôžeme zaručiť ďalší dostupnosť.

18.3. Zmeny rezervácie je možné požadovať bez storno poplatkov a vykonať za vhodných podmienok až 14 dní pred príchodom - Ak v súvislosti so zmenou vzniknú pre nášho poskytovateľa ďalšie náklady, musia tieto náklady znášať zákazník. To neplatí pri zrušení za účelom vykonania novej lacnejšie rezervácie.

18.4. Doložené akútne ochorenia možno použiť k stornu cesty až jeden deň pred príchodom (v 12 hodín), ak je priložené lekárske potvrdenie, ktoré preukazuje, že jeden z účastníkov cesty, ich partner, deti, rodičia, súrodenci, starí rodičia, vnúča, svokra, svokor , zať alebo nevesta sú postihnutí vážnou akútne chorobou, boli účastníkmi vážnej nehody alebo zomreli.

Zaplatená suma bude vrátená po odpočítaní samoúčasti vo výške 10% z ceny zájazdu. Zaplatené poplatky za bezpečnostné balíček a manipulačný poplatok sa nevracia. Bezpečnostné balíček nekryje osoby staršie 75 rokov a osoby s chronickým ochorením. Tehotenstvo a jeho dôsledky nie sú považované za chorobu. Epidemická ochorenia nie sú súčasťou bezpečnostného balíčka. Spoločnosť LuxCamp musí byť okamžite informovaná o chorobe, ktorá viedla k zrušeniu. Môžete požiadať lekára, aby vyplnil lekársky certifikát od spoločnosti LuxCamp, ktorý musí spoločnosť LuxCamp dostať e-mailom najneskôr do 7 dní od žiadosti o zrušenie. Platbu možno vrátiť až po jeho predložení. Náklady na dokumentáciu nesie zákazník. LuxCamp si vyhradzuje právo vyžadovať ďalšie potvrdenie od svojho vlastného lekára. V prípade predčasného odchodu počas svojho pobytu v dôsledku choroby, nehody alebo nepokoja nebudete naďalej krytí bezpečnostným balíkom.

19. Konkurzné poistenie

Pre všetky cesty, ktoré majú začať od 01.08.2018: Ochrana peňazí zákazníkov prostredníctvom cestovného záručného fondu

GmbH (SGR), - Stichting Garantiefonds Reisgelden P.O. Box 4040, 3006 AA Rotterdam.

Členstvo v SGR pod číslom 3656 dokazuje, že LuxCamp (cestovná kancelária CampingVision AG) je dôveryhodná, zdravá spoločnosť, ktorá spĺňa prísne požiadavky holandského cestovného ruchu.

© Chránené autorským právom: RA Noll, Stuttgart 2013 - 2019


Poskytovateľ služieb cestovného ruchu: CampingVision AG

Konateľ: Philippe Jörg

Registrový súd: Ženeva, Švajčiarsko

Registračné číslo: CH-660-2192012-7


Adresa: Rue du Bachet 14, 1212 Grand-Lancy, Švajčiarsko

E-mail: info@campingvision.com


Sprostredkovateľ pre Českú republiku: lux-camp.sk

Telefón: +421 2 33221233

 e-mail: info@lux-camp.sk